Kako do nas

Klinički centar Vojvodine (KCV) u Novom Sadu,

nastavlja tradiciju Velike gradske bolnice, koja je na sadašnjem prostoru Kliničkog centra izgrađena 1909. godine, a nalazila se između Arterškog kupatila i Kalvarije. Sastojala se od hirurškog, internog, ginekološko - porođajnog, dermato - venerološkog i zaraznog odeljenja. Ustanova kasnije menja ime i postaje Glavna pokrajinska bolnica, koja je imala oko 400 postelja. Kako je osnivanjem Medicinskog fakulteta u Novom Sadu bolnica istovremeno postala i nastavna baza Medicinskog fakulteta, u periodu između 1977-1997. godine ustanova nosi naziv Medicinski fakultet u Novom Sadu. Klinički centar Novi Sad je osnovan odlukom Vlade Republike Srbije 1997. godine, a Izvršno veće AP Vojvodine, koje 2002. preuzima osnivačka prava, 2007. godine osniva Klinički centar Vojvodine.

Danas je Klinički centar Vojvodine vrhunska, visokospecijalizovana zdravstvena institucija najvišeg ranga, a istovremeno je i najveća nastavno-naučna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Pored redovne zdravstvene delatnosti, na klinikama i u centrima za dijagnostiku sprovodi se edukacija lekara na specijalizaciji i subspecijalizaciji. Takodje je i jedinstveni urgentni i bolnički centar za grad Novi Sad i čitav region Južne Bačke.

Dragi pacijenti,

pregled koji želite da kod nas obavite, kao i lečenje koje vam savetujemo, iziskuju vašu saglasnost. S toga, da biste lakše mogli da se odlučite i pripremite za pojedine vrste pregleda, mi vas tokom pregleda u razgovoru, obaveštavamo o oboljenjima, vrstama, značaju, kao i o eventualnim posledicama i mogućim komplikacijama u vezi sa metodama lečenja koje vam savetujemo. Zakon o zdravstvenoj zaštiti definiše prava pacijenata, koji je u centru pružanja zdravstvenih usluga. U okviru sistema zdravstvene zaštite, pacijent ima pravo na dostupnost zdravstvene zaštite, obaveštenost, slobodan izbor, poštovanje privatnosti i poverljivost informacija.

Ovde možete pogledati usluge koje pruža Klinički centar Vojvodine, a pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i o participaciji na sajtu Republičkog zavoda za zdravstvenu zaštitu www.rfzo.rs.

 

MISIJA KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE

Klinički centar Vojvodine je visokospecijalizovana zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa, koja pruža zdravstvene usluge najvišeg kvaliteta primenom savremenih i svetski priznatih dijagnostičkih i terapijskih procedura i metoda lečenja. Zdravstvenu zaštitu pruža u okviru ambulantno polikliničkog i kliničkog lečenja pacijenata.

Klinički centar Vojvodine za cilj ima kontinuirano poboljšanje kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga praktičnom primenom najsavremenijih naučnih i tehnoloških dostignuća, nastavnom, naučno istraživačkom i edukativnom delatnošću.

Kontinuiranim razvojem, unapređenjem svoje delatnosti, poštovanjem zakona i propisa koji štite zdravlje i garantuju bezbednost korisnika i osoblja ispunjava svoju misiju, koja se odnosi na stručnu brigu o zdravlju svakog pacijenta sa humanim odnosom prema čoveku i poštovanjem prava pacijenta i etičkih principa i kodeksa.

 

VIZIJA

Očuvanje liderske pozicije među zdravstvenim ustanovama tercijarnog nivoa uspostavljanjem najviših standarda u obezbeđivanju kvalitetne i bezbedne zdravstvene zaštite, primenom najsavremenijih dijagnostičkih i terapijskih metoda, kao i radom u naučnoistraživačkoj, nastavnoj i edukativnoj delatnosti.