Edukacija


Kontinuirana medicinska edukacija u Kliničkom centru Vojvodine

Kontinuirana medicinska edukacija (KME) za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike u Kliničkom centru Vojvodine (KCV) organizuje se u cilju stalnog unapređenja stručnih znanja, kako bi se održale i unapredile veštine i kompetencije u pružanju zdravstvenih usluga pacijentima. Cilj organizacije KME je i stalno praćenje novih naučnih i stručnih znanja i veština, koje u sinergiji sa opšte priznatim i već primenjenim doktrinama i metodama, omogućuju razvoj i unapređenje stručnih potencijala na individualnom i institucionalnom planu, u okviru KCV kao visoko specijalizovane zdravstvene ustanove tercijerne zdravstvene zaštite, i nastavne baze Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Kroz programe KME, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici bolje upoznaju mogućnosti korišćenja savremene opreme i metoda pružanja zdravstvenih usluga, imaju priliku za razmenu znanja, stavova i iskustava, i za upoznavanje interdisciplinarnih savremenih pristupa u dijagnostici, terapiji i prevenciji oboljenja, a samim tim i kontinuiranog testiranja sopstvenog znanja i veština, u cilju unapređenja zdravstvene zaštite koja se pruža pacijentima u KCV.

Kontinuirana medicinska edukacija unutar KCV se sprovodi u vidu stručnih sastanaka, organizovanih za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike. Predavači na stručnim sastancima su zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici zaposleni u KCV, zatim predavači po pozivu iz drugih institucija. Veoma razvijen i značajan vid KME je i organizovanje stručnih sastanaka u okviru udruženja Društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva, gde je zapaženo i značajno redovno i uspešno učešće lekara KCV, svih specijalnosti, u okviru rada pojedinačnih sekcija. Pored navedenog, zdravstveni radnici KCV, kao nastavne baze Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, veoma aktivno participiraju u radu i rukovođenju Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
U okviru kontinuirane medicinske edukacije unutar KCV, planirano je i organizovanje kurseva, kongresa, simpozijuma, a zdravstveni radnici KCV se redovno i kontinuirano usavršavaju na brojnim Kongresima i studijskim boravcima u zemlji i inostranstvu. Značajan broj zdravstvenih radnika KCV objavljuje naučne i stručne radove u vodećim međunarodnim i nacionalnim naučnim i stručnim časopisima, monografijama i knjigama. Registar naučnih radnika KCV sa naučnom produkcijom je dostupan na web-stranici KCV kao naučno-nastavna baza medicinskog fakulteta.

Lekarska komora Srbije je uvela licenciranje zdravstvenih radnika, u vidu produženja licence kao javne isprave kojom se dokazuje stručna osposobljenost zdravstvenih radnika za samostalno obavljanje zdravstvene delatnosti, uz obavezu neprekidnog profesionalnog usavršavanja i kontinuirane medicinske edukacije. Na osnovu pohađanja akreditovanih programa organizovanih unutar KCV, omogućeno je svim zdravstvenim radnicima i saradnicima da se kontinuirano obrazuju u zdravstvu, i na taj način ostvare svoju obavezu prikupljanja neophodnih bodova za produženje licence pri Lekarskoj komori Srbije, kao i Komori medicinskih sestara i tehničara.

Važna obaveštenja Zdravstvenog saveta Srbije za akreditaciju programa KE u 2015. godini

  1. Od 16.08.2011. godine, dostupni su novi formulari za akreditaciju KME, dopunjeni sa nekoliko pitanja
  2. Od 1. septembra 2011. godine, Zdravstveni savet Srbije započeo je sa kontrolom kvaliteta sprovođenja akreditovanih programa KME.
  3. Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije od 23.04.2011. godine, jedan slušalac ne može da pohađa više od jedne kontinuirane edukacije u toku jednog dana, bez obzira na njenu dužinu trajanja.

Akreditovani stručni sastanci u KCV - preuzimanje dokumenata:

Akreditovani stručni sastanci u KCV u 2015. i 2014. godini:

1. Akreditovani strucni sastanci lekari i MST Januar 2015
2. Akreditovani strucni sastanci lekari Oktobar 2014
3. Akreditovani strucni sastanci KMSZT za Oktobar 2014
4. Akreditovani strucni sastanci lekari Juli 2014
5. Akreditovani strucni sastanci KMSZT za Juli 2014
6. Akreditovani strucni sastanci lekari April 2014
7. Akreditovani strucni sastanci KMSZT za April 2014
8. Akreditovani strucni sastanci lekari Januar 2014
9. Akreditovani strucni sastanci KMSZT za Januar 2014

Kontinuirana medicinska edukacija - preuzimanje dokumenata:

1. IZVEŠTAJ LKS
2. IZVEŠTAJ KMSZT
3. IZVEŠTAJ ZSS
4. PROMENA DATUMA
5. SPISAK PRISUTNIH NA STRUCNOM SASTANKU, LEKARI
6. SPISAK PRISUTNIH NA STRUCNOM SASTANKU, SESTRE I TEHNICARI
7. Formular za prijavu strucnog sastanka 16.08.2011.
8. Formular za prijavu Kursa,Simpozijuma,Kongresa 16.08.2011.
9. Formular za prijavu testa 16.08.2011.
10. CONGRES, SIMPOSIUM, SEMINAR APPLICATION
11. Evaluacioni test - Primer
12. Pravilnik o uslovima za dobijanje licence
13. Pravilnik o uslovima za sprovodjenje kontinuirane edukacije
14. Knjiga naucnika, nastavnika i saradnika_KCV
15. Potvrda o intelektualnoj svojini
16. Etičkoj komisiji – obrazac za naučne radove zaposlenih u KCV

Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse - preuzimanje dokumenata:

1. Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse - preuzimanje dokumenata

Kongresi - preuzimanje dokumenata:

1. Kongresi u Republici Srbiji
2. Kongresi u inostranstvu

Akreditovani stručni sastanci u KCV – statistika za 2014. godinu:

U toku 4 akreditaciona roka tokom 2014. godine je ukupno akreditovano 104 programa KME za zdravstvene radnike KCV, od toga 83 za lekare i 21 za medicinske sestre i tehničare. U 2014. godini je ukupno akreditovano:

a/ za lekare: Ukupno 83 programa KME, 3 kursa  (Neurohirurgija, Uprava KCV i Očna klinika) i 85 stručnih sastanaka predloženih od strane lekara predavača iz Kliničkog centra Vojvodine, sa predavačima iz 11 Organizacionih jedinica KCV. Sastanke je u 2014. pohađalo ukupno 4.338 učesnika lekara, farmaceuta i biohemičara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b/ za medicinske sestre i tehničare: ukupno 4 kursa (Abdominalna hirurgija, Psihijatrija, Neurologija i ORL) i 17 stručnih sastanaka za medicinske sestre i tehničare, sa predavačima iz 9 Organizacionih jedinica KCV. Sastanke je u 2014. godini pohađalo ukupno 8.281 učesnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U toku 2014. godine, dodeljeno je ukupno 12.619 sertifikata, od čega 4338 za lekare i 8281 za medicinske sestre i tehničare, koji su pohađali programe KME organizovane u KCV.