Edukacija


Kontinuirana medicinska edukacija u Kliničkom centru Vojvodine

Kontinuirana medicinska edukacija (KME) za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike u Kliničkom centru Vojvodine (KCV) organizuje se u cilju stalnog unapređenja stručnih znanja, kako bi se održale i unapredile veštine i kompetencije u pružanju zdravstvenih usluga pacijentima. Cilj organizacije KME je i stalno praćenje novih naučnih i stručnih znanja i veština, koje u sinergiji sa opšte priznatim i već primenjenim doktrinama i metodama, omogućuju razvoj i unapređenje stručnih potencijala na individualnom i institucionalnom planu, u okviru KCV kao visoko specijalizovane zdravstvene ustanove tercijerne zdravstvene zaštite, i nastavne baze Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Kroz programe KME, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici bolje upoznaju mogućnosti korišćenja savremene opreme i metoda pružanja zdravstvenih usluga, imaju priliku za razmenu znanja, stavova i iskustava, i za upoznavanje interdisciplinarnih savremenih pristupa u dijagnostici, terapiji i prevenciji oboljenja, a samim tim i kontinuiranog testiranja sopstvenog znanja i veština, u cilju unapređenja zdravstvene zaštite koja se pruža pacijentima u KCV.

Kontinuirana medicinska edukacija unutar KCV se sprovodi u vidu stručnih sastanaka, organizovanih za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike. Predavači na stručnim sastancima su zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici zaposleni u KCV, zatim predavači po pozivu iz drugih institucija. Veoma razvijen i značajan vid KME je i organizovanje stručnih sastanaka u okviru udruženja Društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva, gde je zapaženo i značajno redovno i uspešno učešće lekara KCV, svih specijalnosti, u okviru rada pojedinačnih sekcija. Pored navedenog, zdravstveni radnici KCV, kao nastavne baze Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, veoma aktivno participiraju u radu i rukovođenju Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. U okviru kontinuirane medicinske edukacije unutar KCV, planirano je i organizovanje kurseva, kongresa, simpozijuma, a zdravstveni radnici KCV se redovno i kontinuirano usavršavaju na brojnim Kongresima i studijskim boravcima u zemlji i inostranstvu. Značajan broj zdravstvenih radnika KCV objavljuje naučne i stručne radove u vodećim međunarodnim i nacionalnim naučnim i stručnim časopisima, monografijama i knjigama. Registar naučnih radnika KCV sa naučnom produkcijom je dostupan na veb stranici KCV kao naučno-nastavna baza medicinskog fakulteta.

Lekarska komora Srbije je uvela licenciranje zdravstvenih radnika, u vidu produženja licence kao javne isprave kojom se dokazuje stručna osposobljenost zdravstvenih radnika za samostalno obavljanje zdravstvene delatnosti, uz obavezu neprekidnog profesionalnog usavršavanja i kontinuirane medicinske edukacije. Na osnovu pohađanja akreditovanih programa organizovanih unutar KCV, omogućeno je svim zdravstvenim radnicima i saradnicima da se kontinuirano obrazuju u zdravstvu, i na taj način ostvare svoju obavezu prikupljanja neophodnih bodova za produženje licence pri Lekarskoj komori Srbije, kao i Komori medicinskih sestara i tehničara.

Važna obaveštenja Zdravstvenog saveta Srbije za akreditaciju programa KE u 2016. godini

 1. Od 16.08.2011. godine, dostupni su novi formulari za akreditaciju KME, dopunjeni sa nekoliko pitanja
 2. Od 1. septembra 2011. godine, Zdravstveni savet Srbije započeo je sa kontrolom kvaliteta sprovođenja akreditovanih programa KME.
 3. Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije od 23.04.2011. godine, jedan slušalac ne može da pohađa više od jedne kontinuirane edukacije u toku jednog dana, bez obzira na njenu dužinu trajanja.

Akreditovani stručni sastanci u KCV - preuzimanje dokumenata:

Akreditovani stručni sastanci u KCV u 2016. i 2015. godini:

 1. Akreditovani strucni sastanci lekari juli 2016.
 2. Akreditovani strucni sastanci lekari april 2016.
 3. Akreditovani strucni sastanci lekari i MST april 2016.
 4. Akreditovani strucni sastanci lekari januar 2016.
 5. Akreditovani strucni sastanci lekari i MST januar 2016.
 6. Akreditovani strucni sastanci lekari oktobar 2015.
 7. Akreditovani strucni sastanci lekari juli 2015.

Kontinuirana medicinska edukacija - preuzimanje dokumenata:

 1. SPISAK PRISUTNIH NA STRUCNOM SASTANKU, LEKARI
 2. SPISAK PRISUTNIH NA STRUCNOM SASTANKU, SESTRE I TEHNICARI
 3. Formular za prijavu strucnog sastanka 16.08.2011.
 4. Formular za prijavu Kursa, Simpozijuma, Kongresa 16.08.2011.
 5. Formular za prijavu testa 16.08.2011.
 6. CONGRES, SIMPOSIUM, SEMINAR APPLICATION
 7. Evaluacioni test - Primer
 8. Pravilnik o uslovima za dobijanje licence
 9. Pravilnik o uslovima za sprovodjenje kontinuirane edukacije
 10. Pravilnik o specijalizacijama
 11. Knjiga naucnika, nastavnika i saradnika KCV
 12. Potvrda o intelektualnoj svojini
 13. Etičkoj komisiji – obrazac za naučne radove zaposlenih u KCV
 14. Etičkoj komisiji – obrazac za doktorsku disertaciju - zaposleni u KCV
 15. Etičkoj komisiji – obrazac za doktorsku disertaciju - ostali
 16. Etičkoj komisiji – zaključak Stručnog kolegijuma OJ KCV

Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse - preuzimanje dokumenata:

 1. Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse - preuzimanje dokumenata

Akreditovani stručni sastanci u KCV – statistika za licencni period 2009-2016:

U toku licencnog perioda 2009-2016., u KCV je akreditovano 1137 programa Kontinuirane medicinske edukacije

Akreditovani programi KME

Godina

Medicinske sestre i tehničari

Lekari

Svi zdravstveni radnici KCV

2010

65

191

256

2011

58

140

198

2012

73

130

203

2013

36

138

174

2014

21

83

104

2015

25

90

115

2016 (6 meseci)

24

53

77

Ukupno

302

835

1137

 

i dodeljeno 94923 sertifikata za Zdravstvene radnike zaposlene u KCV.

Sertifikati

Godina

Medicinske sestre i tehničari

Lekari

Svi zdravstveni radnici KCV

2010

14501

7678

22179

2011

11332

5118

16450

2012

13353

4909

18262

2013

9770

3492

13262

2014

8281

4338

12619

2015

5204

3372

8576

2016 (6 meseci)

2109

1466

3575

Ukupno

64550

30373

94923