Edukacija


Kontinuirana medicinska edukacija u Kliničkom centru Vojvodine

Kontinuirana medicinska edukacija (KME) za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike u Kliničkom centru Vojvodine (KCV) organizuje se u cilju stalnog unapređenja stručnih znanja, kako bi se održale i unapredile veštine i kompetencije u pružanju zdravstvenih usluga pacijentima. Cilj organizacije KME je i stalno praćenje novih naučnih i stručnih znanja i veština, koje u sinergiji sa opšte priznatim i već primenjenim doktrinama i metodama, omogućuju razvoj i unapređenje stručnih potencijala na individualnom i institucionalnom planu, u okviru KCV kao visoko specijalizovane zdravstvene ustanove tercijerne zdravstvene zaštite, i nastavne baze Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Kroz programe KME, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici bolje upoznaju mogućnosti korišćenja savremene opreme i metoda pružanja zdravstvenih usluga, imaju priliku za razmenu znanja, stavova i iskustava, i za upoznavanje interdisciplinarnih savremenih pristupa u dijagnostici, terapiji i prevenciji oboljenja, a samim tim i kontinuiranog testiranja sopstvenog znanja i veština, u cilju unapređenja zdravstvene zaštite koja se pruža pacijentima u KCV.

Kontinuirana medicinska edukacija unutar KCV se sprovodi u vidu stručnih sastanaka, organizovanih za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike. Predavači na stručnim sastancima su zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici zaposleni u KCV, zatim predavači po pozivu iz drugih institucija. Veoma razvijen i značajan vid KME je i organizovanje stručnih sastanaka u okviru udruženja Društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva, gde je zapaženo i značajno redovno i uspešno učešće lekara KCV, svih specijalnosti, u okviru rada pojedinačnih sekcija. Pored navedenog, zdravstveni radnici KCV, kao nastavne baze Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, veoma aktivno participiraju u radu i rukovođenju Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. U okviru kontinuirane medicinske edukacije unutar KCV, planirano je i organizovanje kurseva, kongresa, simpozijuma, a zdravstveni radnici KCV se redovno i kontinuirano usavršavaju na brojnim Kongresima i studijskim boravcima u zemlji i inostranstvu. Značajan broj zdravstvenih radnika KCV objavljuje naučne i stručne radove u vodećim međunarodnim i nacionalnim naučnim i stručnim časopisima, monografijama i knjigama. Registar naučnih radnika KCV sa naučnom produkcijom je dostupan na veb stranici KCV kao naučno-nastavna baza medicinskog fakulteta.

Lekarska komora Srbije je uvela licenciranje zdravstvenih radnika, u vidu produženja licence kao javne isprave kojom se dokazuje stručna osposobljenost zdravstvenih radnika za samostalno obavljanje zdravstvene delatnosti, uz obavezu neprekidnog profesionalnog usavršavanja i kontinuirane medicinske edukacije. Na osnovu pohađanja akreditovanih programa organizovanih unutar KCV, omogućeno je svim zdravstvenim radnicima i saradnicima da se kontinuirano obrazuju u zdravstvu, i na taj način ostvare svoju obavezu prikupljanja neophodnih bodova za produženje licence pri Lekarskoj komori Srbije, kao i Komori medicinskih sestara i tehničara.


Aktuelnosti u edukaciji

 1. Akreditovani stručni sastanci lekari januar 2017.
 2. Akreditovani stručni sastanci MST januar 2017.
 3. Akreditovani strucni sastanci lekari oktobar 2016.
 4. Akreditovani strucni sastanci MST oktobar 2016.
 5. Akreditovani strucni sastanci lekari juli 2016.
 6. Akreditovani strucni sastanci lekari april 2016.
 7. Akreditovani strucni sastanci lekari i MST april 2016.

Formulari:

 1. SPISAK PRISUTNIH NA STRUCNOM SASTANKU, LEKARI
 2. SPISAK PRISUTNIH NA STRUCNOM SASTANKU, SESTRE I TEHNICARI
 3. Novi formular za prijavu strucnog sastanka 2016.
 4. Novi formular za prijavu Kursa, Simpozijuma, Kongresa 2016.
 5. Formular za prijavu testa 16.08.2011.
 6. CONGRES, SIMPOSIUM, SEMINAR APPLICATION
 7. Evaluacioni test - Primer
 8. Pravilnik o uslovima za dobijanje licence
 9. Pravilnik o uslovima za sprovodjenje kontinuirane edukacije
 10. Pravilnik o specijalizacijama
 11. Knjiga naucnika, nastavnika i saradnika KCV
 12. Potvrda o intelektualnoj svojini
 13. Etičkoj komisiji – obrazac za naučne radove zaposlenih u KCV
 14. Etičkoj komisiji – obrazac za doktorsku disertaciju - zaposleni u KCV
 15. Etičkoj komisiji – obrazac za doktorsku disertaciju - ostali
 16. Etičkoj komisiji – zaključak Stručnog kolegijuma OJ KCV
 17. Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse- preuzimanje dokumenata

Kontakt


Pomoćnik direktora za obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost:
Doc. dr sci Mirjana Živojinov


Samostalni stručni saradnik za obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost:
Siniša Knežević


021/484-2217; 021/ 484-2226

E-mail: kcv.edukacije@kcv.rs