ОБУКА ИЗ ЕТИКЕ И ИНТЕГРИТЕТА У КЦВ

У складу са Законом о спречавању корупције и годишњим планом КЦВ, обавезна обука  из области спречавања корупције и јачања интегритета се реализује од марта 2022. године, и то онлајн путем портала за обуку Агенције за спречаванје корупције, док се од јула спроводи и радионичарска обука уживо, коју изводи саветник за етику КЦВ, Слађана Милинковић, едуковани реализатор од 2017. године. Сврха обуке је усвајање знања о етичким принципима, боље разумевање прописа и једнообразно схватање шта је прихватљиво понашање у установама чији је оснивач Република Србија, аутoномна покрајина и јединица локалне самоуправе. Остваривањем сврхе обуке, запослени стичу способности и вештине за реаговање у ризичним ситуацијама и  превазилажење етичких дилема.

Законом о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21- аутeнтично тумачење, 94/21 и 14/22), предвиђена је обавеза органа јавне власти – установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе,  да спроведе предметну обуку до 31.12.2022. године, и извести Агенцију за спречавање корупције о реализацији обуке. За непоштовање ове законске обавезе утврђена је прекршајна одговорност одговорног лица органа јавне власти.           

КЦВ, као установа чији је оснивач АП Војводина  је орган власти и стога спроводи обуку за сва запослена лица, укључујући функционере и руководиоце, као и лица ангажована ван радног односа. Имајући у виду основну делатност КЦВ, број запослених и обим послова који запослени здравстевне струке обављају на дневном нивоу, Агенција је одобрила да запослени здравствене струке, помоћници директора и управници медицинских организационих  јединица обуку прођу онлајн, што значи да темпо, место и време похађања обуке могу у потпуности прилагодити својим осталим обавезама, у складу са планом обуке КЦВ. До сада је онлајн обуку прошло око 77% запослених.

Обука уживо се спроводи у складу са Програмам обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета, који је израдила Агенција, а који подразумева унапред планиран садржај, форму и начин реализације,  у складу са Упутством за спровођење обуке. До сада је обуку уживо прошло више од 150 запослених КЦВ, а резултати евалуације указују на позитиван став према садржају, квалитету реализације као ефекте по подизање свести о значају дијалога о етичким дилемама и ситуацијама које могу довести до сукоба интереса, иако многи сматрају да у овом стадијуму пројекција очекивања превазилази реалне могућности побољшања у борби против корупције.