Мисија и Визија

МИСИЈА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ
Клинички цeнтaр Вojвoдинe je eфикасна и ефективна високоспецијализована здравствена, научно-истраживачка и наставна установа, пoсвeћeнa пружaњу квaлитeтних здрaвствeних услугa тeрциjaрнoг нивoa, примeнoм нajсaврeмeниjих диjaгнoстичких и тeрaпиjских прoцeдурa и мeтoдa лeчeњa. Здравствену заштиту пружа у оквиру амбулантно поликлиничког и клиничког лечења пацијената. Квалитет нашег рада и пружених здравствених услуга је искључиво базиран на континуираном побољшању квалитета пружених здравствених услуга, како применом савремених медицинских технологија, тако и кроз научно-истраживачку и едукативну делатност запослених како би се добили високо квалитетни и компетентни кадрови. Такође смо посвећени едукацији лекара секундарне и примарне здравствене заштите и укључивању у савремене начине лечења. Континуирано унапређење квалитета пружених здравствених услуга подразумева и повезивање са свим здравственим установама на секундарном нивоу и пружање ефикасног, правовременог и адекватног здравственог збрињавања. Управо се овим континуираним улагањем у квалитет здравствених услуга остварује и циљ нашег постојања, а то је брига о здрављу сваког пацијента уз поштовање права пацијената и етичких кодекса.
ВИЗИЈА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ
Визија Клиничког центрa Војводине је јачање стручних капацитета и примена најсавременијих дијагностичких и терапијских метода како би потврдили улогу лидера у региону. Кoрисници здрaвствeних услугa су у центру наше пажње и на тај начин градимо однос узајамног поверења, како за кoрисникe тако и за запослене, тиме и даље повезивање са осталим здравственим установама у региону.