Унапређење квалитета

УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА

„Квалитетна здравствена заштита је она која омогућава организацију ресурса на најделотворнији начин, како би се задовољиле здравствене потребе корисника за превенцијом и лечењем, на безбедан начин, без непотребних губитака и на високом нивоу њихових захтева”

У складу са националном Стратегијом за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената Републике Србије, управљачка структура Клиничког центра Војводине је успоставила систем менаџмента квалитетом са циљевима да:

  • уједначавања квалитета рада у организационим јединицама, од стране сваког појединца;
  • минимално варира ниво у исходима по здравље пацијената;
  • успостави висок ниво квалитета пружене услуге уз безбедност пацијента као приоритет сваког запосленог;
  • ефикасно користе здравствене технологије;
  • време чекања на медицинске процедуре и интервенције буде прихватљиво и
  • обезбеђује висок ниво задовољства корисника пруженим здравственим услугама, као и задовољства запослених у систему здравствене заштите.

 

Полазна основа сталног унапређења квалитета је промоција значаја безбедне и квалитетне здравствене заштите и стварање услова за едукцију здравствених радника и здравствених сарадника, као и информисање јавности о значају и резултатима сталног унапређења квалитета у циљу очувања и унапређења здравља и бољег квалитета живота становника у региону. Основне компоненте сталног унапређења квалитета у здравственој заштити су: усмереност на корисника, анализа процеса, развој тима за унапређење квалитета, једноставне методе које се користе на системски начин како би се анализирали проблеми квалитета, примена плана, имплементација промена, прикупљање података, мониторинг и евалуација учинка. Стално унапређење квалитета захтева неговање културу квалитета која у процес једнако укључује све интересне групе – кориснике, пружаоце здравствених услуга, финансијере и доносиоцe одлука на свим нивоима.

Комисија за унапређење квалитета рада

Комисија за унапређење квалитета рада

Комисија за унапређење квалитета рада јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Клиничком центру и безбедности пацијента, у складу са законом и прописима донетим за спровођење тог закона.
Радом седнице Комисије за унапређење квалитета рада руководи председник Комисије у складу са Пословником о раду Комисије за унапређење квалитета рада.

Комисија за унапређење квалитета рада има 5 чланова у следећем саставу:

проф. др Велибор Чабаркапа – председник Комисије
доц. др Драган Николић – заменик председника

др Миа Манојловић – члан комисије
др сц. Слађана Шимон, дипл. орг. здрв. неге – члан комисије
Драгана Николић, дипл. орг. здрв. неге – члан комисије

 

Вигиланца

Проф. др Ивана Урошевић, помоћник директора за интерну медицину, одређена је за координатора за вигиланцу КЦВ. Одлуку можете погледати овде.