Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484

Кућни ред за хоспитализоване пацијената

Кућни ред за хоспитализоване пацијенте

При пријему у болницу корисник здравствене заштите је дужан да се упозна са медицинским интервенцијама које ће се спровести и потом потпише пристанак на медицинску меру. Уколико је малолетан, пристанак потписује законски заступник (родитељ, старатељ или усвојитељ). У случајевима лишења пословне способности, или пацијент из других разлога није у стању да саопшти своју вољу, пристанак на медицинску меру може потписати само особа коју одреди суд у складу са законом.


Корисник здравствене услуге је дужан да се за време лечења у КЦВ придржава утврђеног дневног распореда и то:

 • да се буди, устаје и обавља личну хигијену ор 05 – 06 часова, након чега се мери крвни притисак, телесна температура и узима материјал за лабораторијске и друге анализе,
 • да за време докторске визите буде у својој постељи,
 • да се у време издавања ручка обавезно налази у болесничкој соби,
 • да се време одмора за пацијенте од 13 до 18 часова, не устаје из кревета, осим у време посета које су дозвољене од 15 до 16 часова,
 • да се након вечере, у време обављања вечерње визите од 19.00 до 19.30 часова, налази у својој постељи,
 • у болесничким собама се светла гасе зими у 22, а лети у 23 часа, осим у случају медицинске потребе када се светло неће гасити,
 • да не баца отпатке по болесничким собама, купатилу, тоалету, степеништу, као ни кроз прозор.

Корисник здравствене услуге има обавезу:

 • да се понаша пристојно према особљу КЦВ и другом пацијентима,
 • да не нарушава ред и мир, и поштује једнака права свих на лечење,
 • покретни пацијенти на болничком лечењу имају обавезу да одржавају личну хигијену,
 • да се у свему придржава упутстава лекара и осталог медицинског особља у циљу адекватног лечења и бржег опоравка и оздрављења,
 • да приликом отпуста са болничког лечења надокнади штету уколико оштети или уништи инвентар или другу имовину КЦВ, или поверена инвентарска ствар нестане.

Корисник здравствене услуге, чије здравствено стање не налаже другачије може се задржавати ван болничке собе и одељења, али не и ван круга КЦВ, уз обавезу да свако одсуство са одељења, пријави медицинској сестри на одељењу.


Корисиницима здравствене услуге је забрањено:

 • да без позива улазе у радне просторије, приручне кухиње, операционе сале, амбуланте, превијалишта и друге радне просторије КЦВ, те се задржавају по ходницима, степеништима, споредним просторијама и другим просторијама намењеним запосленима у КЦВ,
 • конзумирање алкохола, цигарета и свих опојних супстанци или материја које имају сличан ефекат,
 • уношење, држање и употреба било које врсте оружја,
 • забрањено је фотографисање и снимање пацијената, медицинског особља у току рада, као и свих осталих запослених у току радних активности, огласних табли на одељењима, температурних листа и свега осталог што може угрозити приватност пацијента или процес рада.
 • поседовање вeће кoличине нoвцa, бaнкoвнe кaртицe, накит и другe драгоцености, јер КЦВ нe oдгoвaрa зa личнe ствaри.

Корисник здравствене услуге се може хранити само храном коју му одреди надлежни лекар, и која је припремљена у кухињи КЦВ, и не могу примати храну од посета, док воће, сокове, киселу воду и сл. могу примати само по изричитом одобрењу надлежног лекара уз претходну сагласност начелника одељења.

Употреба личног мобилног телефона је дозвољена (осим на одељењу за интезивну терапију и негу и на Клиници за психијатрију) али на сопствену одговорност јер КЦВ не одговара за личне ствари пацијента, тако ни за евентуални губитак или нестанака мобилног апарата. Употреба мобилног телефона није дозвољена током лекарске визите, дијагностичких и терапијских процедура и контрола

Информације о здравственом стању пацијента даје ординирајући лекар или начелник службе, и то у редовно радно време, а након тога дежурни лекар, и то искључиво оним члановима породице које је именовао сам пацијент, или по одлуци суда.

У изузетним случајевима, управник клинике може дозволити члану породице да буде повремено поред пацијента уз писмену дозволу и обавезу да особљу КЦВ омогуће несметано обављање лечења и спровођење терапије, као и да простор око себе и пацијента одржавају чистим и уредним.

Пацијент има право увида у своју медицинску документацију. Сви подаци о току и мерама лечења биће достављени писмено, у виду отпусне листе, а за додатна објашњења пацијент се може обратити медицинском особљу на одељењу.

Отпуст из КЦВ се планира и благовремено највављује те је важно да пацијент (или уколико није у могућности, организациона сестра ће то учинити) правовремено обавести породицу да се припреме за излазак из болнице. Пацијент је у обавези да пре отпуста пажљиво саслуша упутства ординирајућег лекара за даље лечење.

КЦВ oмoгућава духoвну пoдршку и дoступнoст свeштeнику, кojи je пoсвeћeн пoштoвaњу људскoг дoстojaнствa и трaдициjи вeрe свaкoг пojeдинцa, тe спрeмaн дa пoмoћ пoнуди свaкoм, биo oн чoвeк oд вeрe или нe. У згрaди Клиникe зa oчнe бoлeсти постоји параклис православне цркве у кoм сe oдржaвajу рeдoвнa бoгoслужeњa. На жељу пацијента или сродника, особље клинике ће омогућити посету свештеника било које вероисповести (верске заједнице и цркве којима је признат правни субјективитет у складу са Законом о црквама и верским заједницама) у соби пацијента.

Уколико је пацијент незадовољан квалитетом пружене здравствене услуге, или има притужбе на рад запосленог, може се обратити ординирајућем лекару или главној сестри одељења, који ће обавестити управника организационе јединице КЦВ. Уколико пацијент ни након тога није задовољан понуђеним решењем, може се обратити заштитнику права осигураних лица.