Стручни колегијум

Стручни колегијум је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне ставове у Клиничком центру.

СТРУЧНИ КОЛЕГИЈУМ – састав 

редни брoj име и презиме назив радног места
 1. проф. др Едита Стокић в.д. директора
 2. проф. др Игор Митић помоћник директора Клиничког центра за здравствену делатност
 3. проф. др Мирјана Живојинов помоћник директора Клиничког центра за образовну и научно-истраживачку делатност
 4. проф. др Петар Вулековић помоћник директора Клиничког центра за хирургију
 5. проф. др Ивана Урошевић помоћник директора Клиничког центра за интерну медицину
 6. проф. др Велибор Чабаркапа помоћник директора Клиничког центра за унапређење квалитета стручног рада и акредитиацију
 7. проф. др Зоран Стошић помоћник директора Клиничког центра за дијагностичку делатност
 8. Будислав Петровић, дипл. екон. помоћник директора Клиничког центра за правно и економско-финансијске послове
 9. Ненад Ердељан, дипл. инж. менаџ. помоћник директора Клиничког центра за техничке послове
10 проф. др Дејан Иванов Клиника за абдоминалну и ендокрину хирургију
11. доц. др Владимир Манојловић Клиника за васкуларну и  ендоваскуларну хирургију
12. доц. др Предраг Рашовић Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију
13. проф. др Саша Војинов Клиника за урологију
14. проф. др Злата Јањић Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију
15. доц. др Ђула Ђилвеси Клиника за неурохирургију
16. проф. др Александар Кираљ Клиника за максилофацијалну и оралну хирургију
17. проф. др Мирка Лукић  Шаркановић Клиника за анестезију, интензивну терапију и терапију бола
18. проф. др Дејан Ћелић Клиника за нефрологију и клиничку имунологију
19. проф. др Драгана Томић Наглић Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма
20. проф. др Драгомир Дамјанов Клиника за гастроентерологију и хепатологију
21. асист. др Жељко Живановић Клиника за неурологију
22. доц. др Владимир Кнежевић Клиника за психијатрију
23. доц. др Ђорђе Илић  Клиника за гинекологију и акушерство
24. проф. др Весна Туркулов Клиника за инфективне болести
25. проф. др Зоран Голушин Клиника за кожно-венеричне болести
26. проф. др Владимир Кљајић Клиника за оториноларингологију и хирургију главе и врата
27. др Синиша Бабовић Клиника за очне болести
28. проф. др Снежана Томашевић Тодоровић  Клиника за медицинску рехабилитацију
29. проф. др Драган Данкуц  Поликлиника
30. доц. др Драган Николић Ургентни центар
31. проф. др Виктор Тил Центар за радиологију
32. доц. др Душан Вапа  Центар за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику
33. проф. др Милана Пањковић Центар за патологију и хистологију
34. спец. фарм.Слађана Ђекић Центар за медицинско снабдевање – болничка апотека
35. Мишо Дукић, мр сци Служба операционих сала
36. Весна Вицко Богишић, дипл. прав. Служба за правне и опште послове
37. Maрко Јанковић, дипл. прав. Служба за економско-финансијске послове
38. Бранислав Јуришин, дипл. инж. агрон. Одсек за интерну ревизију
39. Бранкица Перић, струковна медицинска сестра главна сестра Клиничког центра Војводине

24.02.2020.

КЛИНИЧКО ИСПИТИВАЊЕ ЛЕКА У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ ВОЈВОДИНЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ СПОНЗОРИМА

I

САГЛАСНОСТ СТРУЧНОГ КОЛЕГИЈУМА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ

ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ КЛИНИЧКОГ ИСПИТИВАЊА ЛЕКА

Етички одбор Србије донео је Опште упутство о клиничком испитивању лека у коме је утврђено шта спонзор клиничког испитивања лека прилаже уз захтев за давање одобрања за клиничко испитивање лека.

У тачки ИИ, подтачки 5) наводи се да се уз захтев за клиничко испитивање лека прилажу докази о могућности правног лица за спровођење клиничког испитивања лека, односно сагласност стручног колегијума здравствене установе у којој би се спроводило клиничко испитивање лека (када је у питању клинички центар, клиничко-болнички центар и институт).

Спонзор клиничког испитивања лека (у даљем тексту: подносилац захтева) подноси захтев Стручном колегијуму Клиничког центра Војводине (у даљем тексту: Стручни колегијум) ради давања сагласности за спровођење клиничког испитивања лека на прописаном обрасцу (прилог 1. Захтев КИЛ) који је саставни део овог обавештења. Уз захтев се прилаже сажетак Протокола о клиничком испитивању лека и брошура за истраживаче на српском језику.

Стручни колегијум одлучује о поднетом захтеву најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева, уз претходно прибављено мишљење стручног колегијума организационе јединице у којој подносилац захтева жели да спроведе клиничко испитивање и по потреби тражи додатна појашњења од запосленог којег је спонзор означио као главног истраживача. Мишљење стручног колегијума организационе јединице није обавезујуће за Стручни колегијум.

Стручни колегијум на седници, у складу са Пословником о раду Стручног колегијума, разматра поднети захтев за спровођење клиничког испитивања лека и даје сагласност уколико сматра да за наведено клиничко испитивање постоје кадровски, технички и просторни услови у Клиничком центру Војводине. Сагласност се даје на прописаном обрасцу (прилог 2. Сагласност КИЛ) који је саставни део овог обавештења. Уколико Стручни колегијум процени да нису испуњени неки од услова за спровођење клиничког испитивања лека, доноси решење о одбијању давања сагласности за спровођење клиничког испитивања лека.

О исходу одлучивања по захтеву, Стручни колегијум обавештава подносиоца захтева одмах, а најкасније у року од три радна дана. Уколико је по захтеву позитивно решено, Служба за економско-финансијске послове издаје предрачун  за уплату накнаде за издавање сагласности. Најкасније у року од три радна од дана извршене уплате, сагласност за клиничко испитивање доставља се подносиоцу захтеву. Уколико подносилац захтева не изврши уплату накнаде у року од 30 дана од дана издавања предрачуна, сматраће се да је одустао од захтева.

Накнада за издавање сагласности за клиничко испитивање лека износи 1.000 евра, увећана за ПДВ (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан издавања предрачуна од стране Службе за економско-финансијске послове) и уплаћује се на рачун сопствених прихода Клиничког центра Војводине број: 840-577667-32 или на девизни рачун за клиничке студије број: 840-60791-18.

УГОВОР О КЛИНИЧКОМ ИСПИТИВАЊУ ЛЕКА У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ ВОЈВОДИНЕ

Спонзор клиничког испитивања лека, након добијене сагласности од Стручног колегијума, упућује предлог уговора о спровођењу клиничког испитивања лека у Клиничком центру Војводине. Овлашћено лице спонзора или уговорне истраживачке организације која у име спонзора припрема и/или закључује уговор о клиничком испитивању лека доставља предлог уговора електронским путем, на имејл адресе дипломираних правника које је директор одлуком одредио за прегледање уговора (Прилог 3. Одлука в.д. директора о одређивању запослених за прегледање уговора о клиничким испитивањима).

Буџет за спровођење клиничког испитивања распоређује се у складу са Одлуком Управног одбора Клиничког центра Војводине који је у прилогу овог обавештања и чини њен саставни део (Прилог 4. Одлука УО КЦВ).

Лице задужено за прегледање уговора у обавези је да усаглашавање уговора изврши најкасније у року од 15 дана од дана достављања предлога текста уговора. Не сматра се да је рок пролонгиран ако спонзор не достави потребне податке или се не изјасни о предложеним изменама у датом року.

Након извршеног усаглашавања текста уговора, спонзор доставља уговор у штампаном облику лицу задуженом за прегледање предлога уговора који га, након прегледања и усаглашавања штампане верзије са електорнском верзијом уговора, доставља главном истраживачу и директору Клиничког центра Војводине ради потписивања.

II

Особа за контакт: Душица Кременовић, тел. 064/8059011, имејл адреса: adminuprava@kcv.rs

III

Ово обавештење објавити на огласној табли и званичној интернет страници Клиничког центра Војводине, под насловом „О НАМА“, у делу који се односи на Стручни колегијум.