КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ
ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ
Извештаји и информације
МИСИЈА И ВИЗИЈА
Мисија и визија Клиничког центра Војводине
КЛИНИКЕ И ЦЕНТРИ
Клинички центар Војводине
ЗАКАЗИВАЊЕ
Заказивање прегледа и додатне информације

Ј А В Н И   П О З И В овлашћеним судским преводиоцима/тумачима

за пружање преводилачких услуга пацијентима КЦВ у циљу формирања референтне листе за 2023. годну.

Позив, услове, потребну документацију и рок за пријаве, можете погледати овде.

Објављено 17. 05. 2023.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ

Поштовани пацијенти ОЈ Клинике за гинекологију и акушерство, Клиничког центра Војводине,

упутство за спровођење лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње (БМПО) на терет средстава обавезног здравственог осигурања можете наћи на овом линку.

У наведеном тексту можете наћи информације о самом поступку БМПО који Вас интересује, начину његовог спровођења, услове које морате испунити и медицинску документацију коју коју морате прибавити пре отпочињања поступка БМПО.

Извештај ДРИ о ревизији финансијских извештаја УКЦВ Нови Сад за 2021. годину

 

Након шестомесечне редовне инспекцијске контроле и ревизије финансијског пословања Клиничког центра Војводине за 2021. годину, Државна ревизорска институција је 19.09.2022. године, донела коначни Извештај о ревизији финансијских извештаја УКЦВ Нови Сад за 2021. године, којим су финансијско пословање и финансијски извештаји установе сачињени у извештајном периоду оцењени као позитивни, припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијких извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно здравствено осигурање и буџетских фонсдова и Правилником о стандардном класификацијском оквиру и Контном плану за буџетски систем.

Клинички центар Војводине је ефикасна и ефективна високоспецијализована здравствена, научно-истраживачка и наставна установа, посвећена пружању квалитетних здравствених услуга терцијарног нивоа, применом најсавременијих дијагностичких и терапијских процедура и метода лечења.

Комплетан текст извештаја можете преузети са сајта ДРИ овде.

OБAВEШТEЊE ЗA МEДИJE ПOВOДOМ 5 ТРAНСПЛAНТAЦИJA  БУБРEГA У КЦВ ЗA МEСEЦ ДAНA 2022. ГOДИНE

 

Пoвoдoм дaнa дoнaтoрa oргaнa, КЦВ се придружује прoмoциjи дaвaлaштвa ткивa и oргaнa, кao дeфинитивнo нajвишeг чинa хумaнoсти, кojу пojeдинaц или пoрoдицa прeминулoг пojeдинцa мoжe  исказати.

Клинички цeнтaр Вojвoдинe, жeли oвoм приликoм дa нaпoмeнe дa je у пoслeдњих мeсeц дaнa, у нaшoj устaнoви нaчињeнo 5 трaнсплaнтaциja бурбeгa пoрeклoм oд живoг дaвaoцa. Сви примaoци и дaвaoци oргaнa имajу нoрмaлaн пoслeoпeрaтивни тoк, a вeћинa je вeћ сaдa oтпуштeнa из Цeнтрa зa трaнсплaнтaциjу ћeлиja, ткивa и oргaнa, и нaлaзe сe нa кућнoм лeчeњу и рeхaбилитaциjи, сa дoбрoм функциjoм трaнсплaнтирaних oргaнa. Дo сaдa je тoкoм 2022. гoдинe у КЦ Вojвoдинe спрoвeдeнo  8 трaнсплaнтaциja бурбeгa, пoрeклoм oд живoг дaвaoцa, штo гoвoри o увeжбaнoсти брojних тимoвa зa трaнсплaнтaциjу,  и oмoгућава дaљи кoнтинуитeт  oбaвљaњa oвe прoцeдурe у КЦВ.

Уз тo, нaкoн нeдaвнoг пoзитивнoг тумaчeњa зaкoнских нoрми oд стрaнe Mинистaрствa здрaвљa Рeпубликe Србиje, нaстaвљeн je и рaд Дoнoрскoг цeнтрa КЦВ, oднoснo прoцeдурe диjaгнoстикoвaњa мoждaнe смрти и дoнaциje oргaнa и ткивa  oд кaдaвeричнoг дaвaoцa. Нaдaмo сe дa ћe сe убудућe и oвaj вид дoнaциje oргaнa, кao чин нajвeћe мeђуљудскe сoлидaрнoсти, oбaвљaти рутински у КЦВ, кao штo je то био случај и рaниjих дeцeниja.

Tрaнсплaнтaциje ткивa и oргaнa  oд живих и кaдaвeричних дoнaтoрa су нe сaмo вид нajвишeг стeпeнa хумaнoсти пojeдинaцa и пoрoдицa прeминулих oсoбa, нeгo чeстo и jeдини нaчин прeживљaвaњa, пoбoљшaвaњa  квaлитeтa живoтa и трajнoг излeчeњa мнoгих нaших сугрaђaнa.

Информатор о раду Клиничког центра Војводине израђен је у складу са чланом 39.Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („ Службени гласник PC“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник PC“ бр. 68/10 и 10/22). Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику почев од јула 2018. године. На порталу Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, путем за то предвиђене апликације и у за то предвиђеној форми, можете погледати Информатор КЦВ .

Увид у Информатор o раду КЦВ у штампаном облику може се остварити у КЦВ, на адреси: Нови Сад, Хајдук Вељкова 1, објекат управне зграде, приземље у канцеларији секретара Клиничког центра Војводине.

ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ ПАЦИЈЕНАТА КОВИД БОЛНИЦЕ МИШЕЛУК

Полуинтензивна јединица 1 – 066/8553139 од 13.00 до 15.00

Полуинтензивна јединица 2 – 066 8553333 од 13.00 до 15.00

Полуинтензивна јединица 3 – 066/8223097 од 13.00 до 15.00

Полуинтензивна јединица 4 – 066/8552354 од 13.00 до 15.00

Полуинтензивна јединица 5 – 066/8552433 од 13.00 до 15.00

Интензивна јединица 1 – 066/8223093 од 13.00 до 15.00

Хитан пријем пацијената: 021/2215900

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пoсeтe су стрoгo зaбрaњeнe, a лица за која је пацијент дао сагласност за давање информација, односно чланови уже породице пацијента, могу добити инфoмaциje o здравстевном стaњу пaциjeнaта, свaкoг дaнa oд 13 -14 часова нa тeлeфoнe које можете видети овде.

Измена саобраћаја у кругу КЦВ

Обавештавамо да ће се због извођења радова на ламелама Б и Ц ургентно дијагностичког центра Клиничког центра Војводине, сходно решењу Градске управе за саобраћај и путеве Града Новог Сада, изменити режим саобраћаја на саобраћајницама унутар комплекса Клиничког центра Војводине. Измена режима саобраћаја је привременог карактера и примењиваће се почев од 09.04.2021. године, све време трајања поменутих радова.

Измењени режим саобраћаја биће регулисан одговарајућом саобраћајном сигнализацијом, те је неопходно да сва лица која улазе  и крећу се кроз комплекс Клиничког центра Војводине моторним возилима строго поштују новопостављену саобраћајну сигнализацију.

Центар за жртве сексуалног насиља

На Клиници за гинекологију и акушерство, Клиничког центра Војводине, од фебруара 2017. године ради Центар за жртве сексуалног насиља, проистекао из пројекта „ЗАУСТАВИ – ЗАШТИТИ – ПОМОЗИ, снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у АП Војводини“, који je реализoван уз подршку Покрајинског секретаријата за здравство.

Центар за жртве сексуалног насиља обезбеђује унапређене и обједињене услуге здравствене, психо-социјалне и правне подршке за жене и девојке које су у ризику од насиља, које су преживеле сексуално насиље и које се налазе у процесу изласка из ситуације насиља.Центар ради на умањивању трауме изазване сексуалним насиљем кроз оснаживање жена жртава и пружање непосредне подршке у превазилажењу поседица трауматизовања. Услуге Центра су доступне сваког дана, од 0-24 часа.

Кориснице могу доћи лично на Клинику за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине или се обратити путем бесплатне линије на број 0800 10 10 10.

Више о овом на сајту пројекта.

Baner Pecat

КОНТАКТ

Адреса:

Клинички центар Војводине
Хајдук Вељкова 1,
21137 Нови Сад, ПАК 402007
Србија

Телефон ЦЕНТРАЛА:

+381 (0)21.484.3.484