КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ
COVID-19
Обавештења, вести и информације
МИСИЈА И ВИЗИЈА
Мисија и визија Клиничког центра Војводине
КЛИНИКЕ И ЦЕНТРИ
Клинички центар Војводине
ЗАКАЗИВАЊЕ
Заказивање прегледа и додатне информације

ОДГОВОР ПОВОДОМ ЛАЖНИХ ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ КЦВ

Пoнoвo, пo кojи пут, лист „Нова“ износи нeтaчнe и лaжнe инфoрмaциje o рaду Клиничког центра Војводине, бeз мoгућнoсти за дaвaњe oдгoвoрa oд стрaнe КЦВ.  Ниje истинa дa су рeзултaти кoje je дaвao aпaрaт зa гeнeтичкo oдрeђивaњe трoмбoфилиje лaжни, пoгрeшни или нa билo кojи други нaчин нeтaчни. Анализе су се радиле нa aпaрaту кojи je биo испрaвaн зa рaд, кojи ниje приjaвљивao грeшку, a зa кojи, прeмa извeштajу сeрвисa, у случajу квaрa ниje билa мoгућa нaбaвкa дeлoвa. Meђутим, рaд нa тoм aпaрaту oмoгућaвao je дoбиjaњe пoуздaних, прeцизних и тaчних рeзултaтa уз пoштoвaњe свих принципa дoбрe лaбoрaтoиjскe прaксe, штo пoтврђуjу извeштajи врхунских стручњaкa кojи су рaдили нa тoм aпaрaту. Пoрeд пoстaвљeних узoрaкa, у aпaрaт сe истoврeмeнo стaвљa и нeгaтивнa кoнтрoлa, пoмoћу кoje сe утврђуje дa ли je узoрaк лoшe oчитaн.

КЦВ je у мeђуврeмeну нaбaвиo aпaрaт нajнoвиje гeнeрaциje зa PCR диjaгнoстику QI Aquant 96 Splex у Цeнтру зa лaбoрaтoриjску мeдицину,  нa кojeм сe трeнутнo рaдe пoтрeбнe aнaлизe, a стaри aпaрaт вишe ниje у упoтрeби.

ПР служба КЦВ

Информатор о раду Клиничког центра Војводине можeте погледати овде.

ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ ПАЦИЈЕНАТА КОВИД БОЛНИЦЕ МИШЕЛУК

Полуинтензивна јединица 1 – 066/8063914 од 13.00 до 15.00

Полуинтензивна јединица 2 – 0646487557; 066 8553333 од 13.00 до 15.00

Полуинтензивна јединица 3 – 066/8223097 од 13.00 до 15.00

Полуинтензивна јединица 4 – 066/8552354 од 13.00 до 15.00

Полуинтензивна јединица 5 – 0668553139 од 13.00 до 15.00

Полуинтензивна јединица 6 – 0212214083; 066/8553234 од 13.00 до 15.00

Полуинтензивна јединица 7 – 0212215817 од 13.00 до 15.00

Полуинтензивна јединица 8 – 0668771201; 021/2215904 од 13.00 до 15.00

Полуинтензивна јединица 9 – 066/8552917 од 13.00 до 15.00

Полуинтензивна јединица 10 – 021/2215748 од 13.00 до 15.00

Интензивна јединица 1 – 066/8223093 од 13.00 до 15.00

Интензивна јединица 2 – 064/6487557 од 13.00 до 15.00

Интензивна јединица 3 – 066/8552916 од 13.00 до 15.00

Интензивна јединица 4 – 064/7098352 од 13.00 до 15.00

Интензивна јединица 5 – 066/8223089 од 13.00 до 15.00

Интензивна јединица X – 066/ 8771212 од 13.00 до 15.00

Хитан пријем пацијената: 021/2215900

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пoсeтe су стрoгo зaбрaњeнe, a лица за која је пацијент дао сагласност за давање информација, односно чланови уже породице пацијента, могу добити инфoмaциje o здравстевном стaњу пaциjeнaта, свaкoг дaнa oд 13 -14 часова нa тeлeфoнe које можете видети овде.

Измена саобраћаја у кругу КЦВ

Обавештавамо да ће се због извођења радова на ламелама Б и Ц ургентно дијагностичког центра Клиничког центра Војводине, сходно решењу Градске управе за саобраћај и путеве Града Новог Сада, изменити режим саобраћаја на саобраћајницама унутар комплекса Клиничког центра Војводине. Измена режима саобраћаја је привременог карактера и примењиваће се почев од 09.04.2021. године, све време трајања поменутих радова.

Измењени режим саобраћаја биће регулисан одговарајућом саобраћајном сигнализацијом, те је неопходно да сва лица која улазе  и крећу се кроз комплекс Клиничког центра Војводине моторним возилима строго поштују новопостављену саобраћајну сигнализацију.

Центар за жртве сексуалног насиља

На Клиници за гинекологију и акушерство, Клиничког центра Војводине, од фебруара 2017. године ради Центар за жртве сексуалног насиља, проистекао из пројекта „ЗАУСТАВИ – ЗАШТИТИ – ПОМОЗИ, снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у АП Војводини“, који je реализoван уз подршку Покрајинског секретаријата за здравство.

Центар за жртве сексуалног насиља обезбеђује унапређене и обједињене услуге здравствене, психо-социјалне и правне подршке за жене и девојке које су у ризику од насиља, које су преживеле сексуално насиље и које се налазе у процесу изласка из ситуације насиља.Центар ради на умањивању трауме изазване сексуалним насиљем кроз оснаживање жена жртава и пружање непосредне подршке у превазилажењу поседица трауматизовања. Услуге Центра су доступне сваког дана, од 0-24 часа.

Кориснице могу доћи лично на Клинику за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине или се обратити путем бесплатне линије на број 0800 10 10 10.

Више о овом на сајту пројекта.

Baner Pecat
#
Светски дан хигијене руку

Министарство здравља Републике Србије обележава Светски дан хигијене руку у здравственим установама – 5. мај, под слоганом „Секунде спасавају животе,…

КОНТАКТ

Адреса:

Клинички центар Војводине
Хајдук Вељкова 1,
21137 Нови Сад, ПАК 402007
Србија

Телефон ЦЕНТРАЛА:

+381 (0)21.484.3.484