Притужбе пацијената

Поштовани пацијенти, обавештавамо вас да Клиничком центру Војводине можете упутити притужбу уколико сматрате да вам је поступањем, односно непоступањем, здравственог радника, здравственог сарадника или другог запосленог, ускраћено неко од права из области здравствене заштите, прописаног Законом о здравственој заштити, Законом о здравственом осигурању и Законом о правима пацијената.

 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИТУЖБЕ

Притужбу може поднети пацијент, законски заступник малолетног пацијента или старатељ пацијента.

Уколико је пацијент у таквом здравственом стању да није у могућности да сам попуни образац притужбе, уместо њега притужбу може поднети члан уже породице или старатељ.

Изузетно, подносилац притужбе може бити и лице које пацијент приликом пријема на стационарно лечење одреди као особу којој се могу давати подаци о његовом здравственом стању и друге информације од значаја за његов лечење, односно отпуст из Клиничког центра Војводине.

 

ПРЕДМЕТ ПРИТУЖБЕ

Притужба се може односити на:

1) квалитет здравствених услуга (дијагностика, лечење, нега, исхрана, хигијена);

2) евентуална немогућност заказивање термина за пружање здравствене услуге (првог или контролног специјалистичког прегледа, дијагностике, рехабилитације);

3) време чекања на пружање здравствене услуге на клиници, у дневној болници, поликлиничкој амбуланти, односно центру за дијагностику;

4)поступање здравствених радника, здравствених сарадника или других запослених који учествују у пружању здравствене заштите;

5) комуникацију, односно понашање здравствених радника, здравствених сарадника или других запослених који учествују у пружању здравствене заштите.

 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИТУЖБЕ

Притужба се подноси на прописаном обрасцу који можете преузети овде

Образац захтева у штампаном облику може се преузети у свакој организационој јединици Клиничког центра Војводине. Списак организационих јединица можете преузети овде.

Попуњени образац можете предати на један од начина:

1) убацивањем у кутију за притужбе пацијената у организационој јединици на коју се притужба односи или на информационом пулту Ургентног центра Клиничког центра Војводине;

2) поштом на адресу: Клинички центар Војводине, Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, са назнаком „ПРИТУЖБА ПАЦИЈЕНТА“;

3)електронским путем, слањем попуњеног обрасца притужбе на службени мејл: prituzbe.pacijenata@kcv.rs

Уколико притужба није достављена на прописаном обрасцу, подносилац ће бити позван да је упути на прописаном обрасцу и достави на један од наведених начина.

Притужба која није упућена  у складу са овим обавештењем неће бити разматрана.

 

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБИ  

По притужби пацијента поступа овлашћено лице Клиничког центра Војводине у року од пет радних дана од дана пријема притужбе.

Уколико се на основу навода из притужбе процени да је потребно спроводити одређене поступке у складу са законом, а  који изискују дужи период од периода за одговор подносиоцу притужбе, подносиоцу притужбе ће се  у року од пет дана доставити обавештење о мерама које ће се предузети.

 

ПОСТУПАЊЕ СА ОДГОВОРОМ ПО ПРИТУЖБИ

Уколико подносилац притужбе није задовољан одговором по поднетој притужби може поднети приговор саветнику за заштиту права пацијената.

 

Послове саветника права пацијената на територији Града Новог Сада обављају дипломирани правници Сандра Гаврић-Вебер и Михајло Кнези.

Адреса саветника за заштиту права пацијената је: Градска кућа, Трг слободе број 1, 21000 Нови Сад.

Приговор саветнику за заштиту права пацијената се подноси писмено, на наведену адресу или усмено на записник.

За информације о својим правима, пацијенти се саветницима могу обратити телефоном на број: 021/420-066, локал 130, као и електронском поштом: mihajlo.knezi@novisad.rs и sandra.gavric@novisad.rs.