КЦВ кao нaучнo-нaстaвнa бaзa Meдицинскoг фaкултeтa

КЦВ кao нaучнo-нaстaвнa бaзa Meдицинскoг фaкултeтa

Клинички центар Војводине је врхунска специјализована установа терцијарног нивоа здравствене заштите, у чијим се организационим јединицама (клиникама и центрима) врши лечење, праћење и проучавање стања пацијената и јавног здравља у Војводини. Свакодневно се примењују и унапређују методе заштите здравља, превенције, раног откривања, дијагностике, лечења и рехабилитације, предлагање и спровођење мера за унапређење здравствене заштите у бројним областима медицине, пружање стручно-методолошке помоћи и учествовање у спроводењу и изграђивању стручно медицинских доктринарних ставова, организовање стручног усавршавања и специјализације здравствених радника и сарадника, као и надзор над стручним радом здравствених установа, обављање специјалистичко-поликлиничких и стационарних делатности за одређена обољења и стања, односно дијагностичко – терапијске активности.

Поред основне делатности, велики значај имају наставнообразовна и научноистраживачка делатност, јер КЦВ као најстарија и највећа наставна база Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, и као лидер у овој области предводи примену најновијих достигнућа медицинских наука у клиничкој пракси, а као активан учесник, и организовање свих облика континуиране едукације из области медицинских наука.

Све клинике и центри КЦВ су укључене у организовање и спровођење наставе на српском и енглеском језику, при чему је више од 130 лекара-специјалиста КЦВ ангажовано у настави као наставници и сарадници на Медицинском факултету у Новом Саду. Захваљујући дугогодишњој одличној сарадњи са реномираним здравственим установама и медицинским научним институцијама у сарадњу са КЦВ укључени су бројни гостујући и почасни професори из земље и иностранства. Дуже од пет деценија, генерације студената код нас стичу неопходна знања и вештине на свим клиникама и центрима КЦВ, кроз теоријску и практичну наставу из свих стручних предмета на академским и интегрисаним студијама медицине и фармације, специјалне рехабилитације и здравствене неге. У КЦВ се спроводи едукација специјализаната свих стручних усмерења из делокруга КЦВ. Постдипломска настава се одвија у виду мастер студија, академских специјализација и докторских студија.

У клиникама и центрима КЦВ се спроводе национални и интернационални стручни и научни пројекти и примењују најновије медицинске технологије и методе лечења. Здравствени радници и сарадници клиника и центара КЦВ се редовно едукују у оквиру домаћих и интернационалних стручних скупова као и у водећим центарима за овај вид размене искустава и примену медицинских достигнућа у савременој клиничкој пракси. Наши лекари су активни чланови свих престижних националних и интернационалних струковних удружења, и активно учествују на конгресима и едукативним скуповима који се одржавају у земљи и иностранству. Сарађујемо са свим престижним клиникама у нашој земљи, у земљама окружења и у свету. Неопходно је нагласити да је 12 професора запослених у КЦВ изабрано за редовне и ванредне чланове Академије медицинских наука Српског лекарског друштва. Наставници и сарадници су као носиоци и учесници на пројектима, укључени у бројне научноистраживачке пројекте које финансирају Секретаријат за науку АПВ, Министарство за науку Републике Србије и међународне научне институције.