ЦEНTAР ЗA СУДСКУ MEДИЦИНУ, TOКСИКOЛOГИJУ И MOЛEКУЛAРНУ ГEНETИКУ

Упрaвник:
доц. др Душан Вaпа

Центар за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику обавља делатности из области форензичне патологије, токсикологије, форензичке DNA анализе, клиничке PCR дијагностике и вештачења за која су потребна знања из наведених области. Поред тога, стручна лица – форензичари и вештаци Центра присуствују увиђају по позиву органа који води поступак.

            Основна делатност: У области форензичке патологије врше се: прегледи живих, прегледи и обдукције умрлих и делова тела, а по потреби прегледи и обдукције ексхумираних лешева и посмртних остатака. Макроскопским и микроскопским прегледима разјашњава се форензички аспект повреда, обољења и наступеле смрти. За ове делатности Центар располаже аутопсијском салом, хладњачом, патохистолошком лабораторијом и микроскопима уз могућност дигитализације слике.

У области токсикологије Центар располаже инструменталном опремом (гасни хроматограф са пламено-јонизационим детектором и headspace јединицом – GC-FID-HS, гасни хроматограф са масеним спектрометром – GC-MS, спектрофотометар UV-VIS) на којој се врше рутинске и циљане токсиколошке анализе. Стандардним (рутинским) токсиколошким анализама се врши одређивање садржаја етанола, метанола, кетонских тела (ацетона) у биолошким узорцима и индустријским производима. Токсиколошким анализама биолошких узорака, као и заплењеног материјала сумњивог на дрогу, врши се утврђивање присуства и садржаја лекова, дрога и пестицида. Специфичним (циљаним) токсиколошким анализама се врши одређивање садржаја угљен-моноксида, цијанида, толуена (интоксикација лепком), лако-испарљивих угљоводоника и тетрахидроканабинола (THC) у стандардним биолошким узорцима, а у узорцима косе и ноктију се утврђује садржај лекова и дрога.

            У области DNA дијагностике Центар располаже савременом опремом за форензичке DNA анализе и клиничку PCR дијагностику. Форензичке DNA анализе рутински се изводе у предметима хуманих идентификација, утврђивања спорног родитељства и форензичким случајевима анализе трагова: материјали умрљани крвљу, пљувачком или спермом, профилисање трагова на опушцима цигарета и траговима угриза, поднокатног садржаја, размена ћелија епидерма физичким контактом особа и особе и предмета, трагове на ватреном и хладном оружју, средствима стезања делова тела, као и предметима свакодневне употребе. Анализе обухватају аутозомалне маркере, маркере локализоване на Y – хромозому, маркере локализоване на X – хромозому, а у компликованијим случајевима врши се и анализа митохондријске DNA. Лабораторија поседује референтне базе података (STR, Y – STR, X – STR, mtDNA) популације Војводине које су публиковане у водећим форензичким часописима. Такође, лабораторија поседује сертификате Европског удружења форензичких DNA лабораторија (GEDNAP) i Y-STR Haplotype. Клиничка PCR дијагностика обухвата генетичко испитивање тромбофилије FII G20210A, THFR C 677T, MTHFR A1298C, FV LEIDEN i молекуларну дијагностику хроничне гранулоцитне леукемије (квантитативно одређивање bcr-abl фузионог транскрипта).

            У области вештачења обављају све врсте вештачења за која су потребна знања из форензичке патологије, форензичке токсикологије и форензичке DNA анализе.

            Наставна и научна делатност: Центар је наставна база Медицинског факултета, има 12 доктора наука. Катедра за судску медицину обавља додипломску наставу за студенте медицине и стоматологије, те наставу из предмета Правна медицина на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. На Катедри се организује последипломска настава за стицање звања специјалисте судске медицине, као и различити облици усавршавања, укључујући докторске студије.

Зaкaзивaњe прeглeдa и oпeрaциja oбaвљa сe прeкo ИЗИС система, а пацијенти који припадају здравственим установама, које још нису интегрисане у ИЗИС систем, термин прегледа могу добити слањем скенираног упута и релевантне специјалистичке извештаје на е-адресу: zakazivanje@kcv.rs
НОВЕ МЕТОДЕ
ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ
Извештаји и информације
МИСИЈА И ВИЗИЈА
Мисија и визија Клиничког центра Војводине
КЛИНИКЕ И ЦЕНТРИ
Клинички центар Војводине
ЗАКАЗИВАЊЕ
Заказивање прегледа и додатне информације