КЛИНИКA ЗA MEДИЦИНСКУ РEХAБИЛИTAЦИJУ

Упрaвник:
проф. др Снежана Томашевић Тодоровић

Клиника за медицинску рехабилитацију спроводи савремене методе евалуације и медицинске рехабилитације код (физички) онеспособљених лица, без обзира на врсту и тежину онеспособљености.

Превенција онеспособљености и секундарних компликација болести и повреда спроводи се кроз амбулантно и стационарно физикално лечење  код оболелих и повређених  са претећом и привременом онеспособљеношћу, као и уз помоћ тима за рану рехабилитацију код пацијената који се лече у Клиничком центру Војводине.

Рана рехабилитација пацијената који се стационарно лече на другим институтима и клиникама Клиничког центра Војводине афирмише се као једна од метода превенције и/или бољег исхода онеспособљености.

Клиника за медицинску рехабилитацију у кадровском и стручно методошком погледу је установа од националног значаја. Онеспособљена особа се третира као активан субјект сопственог оспособљавања које су одвија уз помоћ рехабилитационог тима. Рехабилитациони тимови на Клиници се састоје од свих оних профила стручњака који су неопходни за решавање бројних и комплексних физичких, психичких и социјалних реперкусија онеспособљености.

Основни принцип рада је тимски рад. Најчешће врсте онеспособљености су хемиплегија после цереброваскуларног оштећења, параплегија услед спиналних лезија, стања након ампутација (васкуларне и трауматске генезе), парализе периферних нерава, последице тежег трауматизма и трауматизма у старијој животној доби, компликована реуматска обољења.

У складу са савременим протоколима се на Клиници за медицинску рехабилитацију, спроводи рехабилитација пацијената након ортопедских интервенција, а потом и прате резултати исхода.

Посебна пажња се посвећује пацијентима са хроничним мускулоскелетним болом, те се спроводи мултимодални приступ у циљу побољшања квалитета живота оболелих.

Последњих година се пажња посвећује актуелном проблему последица цереброваскуларног оштећења. Уведене су нове методе за процену исхода оспособљавања.

Развојни програми се усмеравају на овладавање методама савремене медицинске рехаиблитације код пацијената са периферним васкуларним обољенима (потребна одговарајућа евалуациона опрема).

Посебно важан сегмент развојног програма јесте повезивање институционалне рехабилитације са рехабилитацијом која се одвија у физичком и социјалном окружењу оноспособљене особе након њеног одласка са клинике на кућну рахабилитацију, са посебним акцентом на побољшање квалитета живота онеспособљене популације.

Зaкaзивaњe прeглeдa и oпeрaциja oбaвљa сe прeкo ИЗИС система, а пацијенти који припадају здравственим установама, које још нису интегрисане у ИЗИС систем, термин прегледа могу добити слањем скенираног упута и релевантне специјалистичке извештаје на е-адресу: zakazivanje@kcv.rs
НОВЕ МЕТОДЕ
ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ
Извештаји и информације
МИСИЈА И ВИЗИЈА
Мисија и визија Клиничког центра Војводине
КЛИНИКЕ И ЦЕНТРИ
Клинички центар Војводине
ЗАКАЗИВАЊЕ
Заказивање прегледа и додатне информације