Служба за техничко-услужне послове

Упрaвник:
Ненад Ердељан, дипл. инж. инд. менаџ.

СТУП, чији је основни домен рада техничка подршка запосленима у Клиничком центру Војводине у свом саставу има следећа одељења/службе:

1. Одељење за инжињеринг и техничке послове

  • Служба за грађевинско одржавање
  • Служба за машинско одржавање и траспорт

2. Одељење за електроинжињеринг и електроенергетику

  • Служба за електро одржавање
  • Служба за одржавање медицинске опреме

3. Одељење за услужне послове

  • Служба за термоенергију и снадбевање гасова под притиском
  • Служба за одржавање рубља
  • Служба за исхрану

4. Одељење за одржавање техничких система у Ургентном центру


5. Одељење за информационе технологије и телекомуникације

  • Служба за информационе технологије
  • Служба телефонске централе
Одељење за инжињеринг и техничке послове

Служба за грађевинско одржавање

Запослени у служби се баве пословима из домена грађевинског одржавања објеката и круга Клиничког центра Војводине. У служби су запослени радници  столарске, молерске и зидарске струке, као и радници на одржавању водоводних и канализационих инсталација и помоћни радници за одржавање круга  КЦВ-а. У домену рада службе су и послови везани за инвестиционо одржавање објеката и праћење инвестиција на објектима Клиничког центра Војводине, потом стручног надзора над извођењем радова на изградњама, реконструкцијама, санацијама и адаптацијама.


Служба за машинско одржавање и траспорт

Запослени се баве превозом хране, веша, крви, лекова, потрошног материјала, пацијената, запосленог особља и пружају све услуге везане за машинско одржавање. Додатно, у домен рада службе спада и организовање одржавања и сервисирања парних стерилизатора и организовање, припрема за преглед и испитивање судова под притиском и сигурносних вентила у Клиничком центру Војводине.

Одељење за електроинжињеринг и електроенергетику

Служба за електро одржавање

У домен рада службе спадају послови везани за одржавање електроинсталација и пратеће опреме (РО, светиљке, прекидачи, прикључнице, болничка сигнализација, спољна расвета у кругу КЦВ), одржавање трафостаница, агрегата и УПС уређаја.


Служба за одржавање медицинске опреме

Запослени у служби се баве одржавањем и сервисом медицинских апарата (око 4500 апарата). У служби се врши и припрема документације за набавку нове медицинске опреме као и праћење реализације уговора са спољним извођачима по питању сервиса медицинске опреме.

Одељење за услужне послове

Служба за одржавање рубља

Запослени у служби су одговорни за прање, сушење, пеглање и одржавање болничког и осталог веша.


Служба за исхрану

Запослени у служби се баве припремом хране за пацијенте Клиничког центра Војводине и Завода за реуматизам Нови Сад. Дневни број оброка који се припрема и дистрибуира за клинике је око 4500.


Служба за термоенергију и снабдевање гасовима под притиском

Опслужује парну котларницу од 8МW у КЦВ-у, котларницу на ГАК-у, медицинске-техничке гасове и опрему, расхладну технику, климатизацију, вентилацију и грејање целог КЦВ.

 

Одељење за одржавање техничких система у Ургентном центру

Одељење за одржавање техничких система у Ургентном центру бави се одржавањем и управљањем радом свих техничких система у Ургентном центру. То подразумева електро, машинско и грађевинско одржавање инсталација и објекта и поправку медицинских апарата и опреме у границама компетентности запослених радника одељења.

Одељење за информационе технологије и телекомуникације

Служба за информационе технологије

Домен рада службе је одржавање и мониторинг локалне рачунарске мреже (активне и пасивне опреме), сервис и одржавање рачунара и периферних уређаја, одржавање интерфона итд. Запослени такође обезбеђују подршку при одржавању видео надзора, система за контролу приступа и PACS И RIS система као и стручну подршку запосленима КЦВ-а из области информационих технологија.


Служба телефонске централе

Запослени у служби су одговорни за одржавање и програмирање телефонске централе, одржавање и сервис телефонских уређаја и инсталација, обезбеђивање система телефонских веза  Клиничког центра са  системом јавног телефонског  саобраћаја и телефонских линија унутар Клиничког центра, као и успостављање, спољних и унутрашњих телефонских веза путем телефонских оператера.


Запослени из свих одељења СТУП-а такође учествују у изради тендерских документација које су везане за њихов домен рада.

ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ
Извештаји и информације
МИСИЈА И ВИЗИЈА
Мисија и визија Клиничког центра Војводине
КЛИНИКЕ И ЦЕНТРИ
Клинички центар Војводине
ЗАКАЗИВАЊЕ
Заказивање прегледа и додатне информације